Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 •  ProWebdesign of DigiStef Comm. V.: Handelende als leverancier voor Webdesign-, Marketing-, Grafische- en Hosting diensten, alsook domeinnamen.
 • Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door ProWebdesign advies, begeleiding en/of diensten verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Adres: De locatie van waaruit de diensten door de leverancier worden uitgeoefend; Leestsesteenweg 63, 2800 Mechelen, België.

Artikel 2: Algemeen

ProWebdesign geeft advies en voert de diensten uit vanop het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het adres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Prijzen

Voor aanvang van de overeenkomst deelt ProWebdesign de klant mondeling, schriftelijk of via de website mee welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
ProWebdesign is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst.
ProWebdesign beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 4: Intellectueel eigendom

ProWebdesign behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van ProWebdesign noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door ProWebdesign verstrekt zijn.

Artikel 5: Aanvaarding

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden en de Privacy- en Cookie policy van ProWebdesign.

Artikel 6: Betaling en levering

Betaling aan ProWebdesign dient contant, via de elektronische betalingsmogelijkheden van de website, of door overschrijving plaats te vinden.
De klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten.
Deze factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).
Hierbij behoudt ProWebdesign zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant de openstaande facturen heeft betaald.
Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is ProWebdesign gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
De door ProWebdesign opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.

Artikel 7: Werkwijze

WORDPRESS
Websites ontworpen door ProWebdesign, worden gebouwd op basis van het open source CMS “WordPress”. Dit CMS dient geregeld van updates te worden voorzien die van groot belang zijn om de veiligheid van de website en de hosting/server te kunnen garanderen. ProWebdesign zorgt steeds voor deze updates wanneer de website gehost wordt via ProWebdesign. ProWebdesign zal deze ook steeds updaten wanneer de beheerder dit nodig acht.

PLUGINS
Website ontworpen door ProWebdesign maken gebruik van plugins.
Deze plugins zijn meestal gratis (open source), maar kunnen ook premium (betalende) plugins zijn indien dit nodig zou zijn voor een bepaalde functie. Premium plugins dienen als extra optie éénmalig of jaarlijks betaald te worden en zal op voorhand besproken worden met de klant en opgenomen worden in een offerte. Alle gebruikte plugins worden niet ontworpen, noch bewerkt door ProWebdesign, waardoor ProWebdesign niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden wanneer deze niet meer functioneren in combinatie met WordPress of andere plugin-updates. ProWebdesign zal in deze uitzonderlijke gevallen echter wel een oplossing trachten te zoeken in samenspraak met de klant en met een overeengekomen vergoeding voor de werkuren die hieruit voortvloeien.

UPDATES
ProWebdesign zal steeds de nodige updates toepassen om de veiligheid en goede werking van de website te behouden wanneer deze gehost wordt via ProWebdesign. Dit zit standaard in het hosting pakket.

ONTWERP VAN DE WEBSITE
De klant dient zelf de structuur, content, foto’s en indien nodig vertalingen voor de website aan te leveren. Het materiaal dient aangeleverd te worden aan de hand van digitale documenten die gemakkelijke bewerkbaar en te kopieëren zijn.
De klant is dan ook verantwoordelijk voor de aangeleverde content die verwerkt zal worden op de website.
Het is aan de klant om aangeleverde content zoals foto’s en teksten na te kijken op auteursrechten.
In sommige gevallen kan ProWebdesign op zoek gaan naar foto’s die gebruikt kunnen worden wanneer de klant zelf niets kan aanleveren. De foto’s dienen goedgekeurd te worden door de klant en is hier ook verantwoordelijk voor.

SEO
Om een website vindbaar te maken bij zoekmachines (vb. Google), dient de website voorzien te worden van de nodige en gepaste trefwoorden en zoektermen.
Deze trefwoorden en zoektermen dienen door de klant zelf aangeleverd te worden aan ProWebdesign en dit aan de hand van een invulformulier. ProWebdesign zorgt voor de verwerking van deze content in de website en Google Console.

TESTEN VAN DE WEBSITE
Het is noodzakelijk dat de website en al zijn functies door de klant zelf getest worden voordat de website gelanceerd wordt. Indien er nog wijzigingen dienen te gebeuren voor de lancering van de website, worden deze kosteloos aangepast. Zodra de website gelanceerd wordt na goedkeuring van de klant, wordt deze als afgewerkt beschouwd. Indien de klant nadien nog wijzigingen wenst te laten uitvoeren door ProWebdesign, kan dit tegen een overeengekomen vergoeding.

LANCEREN VAN DE WEBSITE
Wanneer de website volgens de klant naar wens ontworpen is, dien de klant deze goed te keuren aan de hand van een goedkeuringsformulier. Pas na deze goedkeuring en het voldoen van de factuur, zal de website openbaar worden gemaakt op het internet. Bij deze goedkeuring gaat de klant ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van ProWebdesign.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)

ProWebdesign heeft het recht om overeengekomen diensten, adviezen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden – welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen – of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
ProWebdesign kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de geleverde diensten van ProWebdesign zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
ProWebdesign sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de leverancier verstrekte adviezen en diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ProWebdesign.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ProWebdesign verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is ProWebdesign nimmer aansprakelijk.
ProWebdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de klant verzwegen aspect.

Artikel 10: Promotie

ProWebdesign is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten/diensten, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Hierbij behoudt ProWebdesign zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de website van ProWebdesign te plaatsen in de voettekst (footer).

Artikel 11: Fair Use Policy

ProWebdesign hanteert een Fair Use Policy voor de pakketten met onbeperkt dataverkeer en onbeperkte schijfruimte.
Deze maatregel heeft als doelstelling overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten tegen te gaan.
Dit wanneer dit wordt veroorzaakt door klanten die via hun verbinding een abnormaal grotere hoeveelheid aan dataverkeer verbruiken dan andere klanten via eenzelfde type verbinding.
De inbegrepen schijfruimte binnen onze pakketten is voorzien voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van abnormaal grote hoeveelheden film- of fotomateriaal, of voor mediabestanden welke geen verband houden met de website in kwestie.
Indien het dataverkeer van een gebruiker 4 keer het gemiddelde dataverkeer overschrijdt, of wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal van een gebruiker 4 keer hoger is dan van gebruikers met een identiek pakket (gemeten over 1 maand) neemt ProWebdesign proactief contact op.
In onderling overleg wordt vervolgens bepaald welke opties er zijn om het verbruik te verminderen of welke alternatieven er zijn in functie van het verbruik.
Indien de klant dit advies niet aanvaard is de leverancier gemachtigd om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.

Artikel 12: Ongeoorloofd gebruik

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindgebruiker is.
Bij misbruik behoudt ProWebdesign zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.
Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:

 1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk.
 2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is.
 3. Het versturen van spam via de servers waarvan ProWebdesign gebruik maakt.
 4. Het uitvoeren van illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door ProWebdesign.
 5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving.
 6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft.
 7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers.
  Alle schade en eventuele kosten die ProWebdesign heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant.
  ProWebdesign is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische backups.

Artikel 13: SSL certificaat

Indien de klant beroep doet op het gratis SSL certificaat dat ter beschikking wordt gesteld door ProWebdesign, verklaart de klant op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de uitgever van deze certificaten.
ProWebdesign is nooit verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de idenditeit van de certificaathouder.
Daarbovenop staat ProWebdesign ook niet in voor het beveiligsniveau van het ter beschikking gestelde SSL certificaat.

Artikel 14: Webhosting

ProWebdesign maakt voor zijn webhosting diensten gebruik van het controlepaneel cPanel.
De klant ontvangt bij afname van webhosting diensten toegang tot zijn persoonlijk portaal.
Zoals bepaald op de website van ProWebdesign voorziet deze een uptime van 99.9% van zijn servers.
Dit wil zeggen dat de systemen steeds up and running zullen zijn, met grote uitzondering van onvoorziene omstandigheden of overmacht.
Klanten die niet tevreden zijn van de geleverde webhosting diensten krijgen – zonder hiervoor de reden te moeten opgeven – hun geld binnen 14 kalenderdagen na de aankoopdatum teruggestort. (14 dagen niet goed geld terug-garantie)
Dit is enkel van toepassing op webhosting pakketten aangekocht via de webshop en niet voor verlengingen van bestaande overeenkomsten, Webdesign-, Marketing-, Grafische-, en/of Domeinnaam diensten.
Wanneer de klant beslist om zijn website te verhuizen of te verwijderen van de server van ProWebdesign, is dit onherroepelijk.
Eerder geïnstalleerde websites kunnen dus onmogelijk worden hersteld indien de klant zich alsnog bedenkt, en dit valt geenszins onder de verantwoordelijkheid van ProWebdesign.

Artikel 15: Domeinnamen

De beschikbaarheidsinformatie rond domeinnamen welke ProWebdesign verstrekt op de website is louter indicatief.
De klant kan er bijgevolg binnen het bestelproces dan ook geen enkel recht aan ontlenen.
De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn volledig afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS Belgium (www.dns.be), SIDN (www.sidn.nl), DNS.LU (www.dns.lu), Afnic (www.afnic.fr) of ICANN (www.icann.org).
ProWebdesign vervult bij de domeinnaam aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een domeinnaam aanvraag ook wordt toegekend.
Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam.
ProWebdesign kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.

Artikel 16: Betwisting

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan ProWebdesign te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen.
Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering.
Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum.
Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van DigiStef Comm. V. bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.